במסגרת רכישת חברה או פעילות מתחייב המוכר בדרך כלל להימנע מלהתחרות בחברה הרוכשת לתקופה קבועה מראש. תפקידו של הסכם אי תחרות  להגביל את המוכר להתחרות בחברה הרוכשת בעתיד לתקופת זמן שמוגדרת מראש ולפעמים גם לאזור גיאוגרפי מסוים. הסכם אי התחרות מספק אפוא לרוכש כרית ביטחון לזרם התקבולים שצפוי לנבוע מפוטנציאל פעילותו השוטפת העתידית של העסק הנרכש; מה שמאפשר למוכר למקסם את מחיר המכירה.הסכם אי התחרות שנחתם בין הצדדים הינו נכס בלתי מוחשי שיירשם בהתאם לשוויו ההוגן ויופחת בהתאם לאורך החיים שנקבע עבורו. ונשאלת השאלה כיצד לאמוד אותו.

 

קביעת שווי הסכם אי התחרות

ישנן שתי שיטות עיקריות לקביעת שווי הסכם אי תחרות:

א.    שיטת הערכה ההפרשית (With or Without). בשיטה זו השווי הכלכלי מוערך באמצעות ה-  Excess Earning Methodבמסגרתה מתבצע חישוב להפרש שבין תרחיש הבסיס שמניח את קיומו של הסכם אי התחרות לבין תרחיש בו מתקיימת תחרות מוגבלת לאורך תקופת הסכם אי התחרות. שיטה זו מורכבת ומצריכה זמן.

ב.    שיטת הערכה הישירה של הנזקים הכלכליים. בשיטה זו אומדים את הנזקים הכלכליים הפונטציאליים העתידיים שהיו עלולים להתרחש בשל היעדר הסכם איתחרות. שיטה זו נפוצה יותר בשל הצורך לבצע אומדן אחד בלבד. אבל בכל מקרה,תיאורטית, שתי השיטות אמורות להגיע לשווי דומה.

להלן עיקרי שלבי הערכה:

א.    אמידת הנזק הפוטנציאלי המירבי שעלול לנבוע במידה ומוכר העסק מתחרה בכל זאת בעסק הנרכש. שלב זה מתבצע מנקודת ראותו של משתתף שוק, והוא צריך לקחת בחשבון הערכה של אובדן מכירות ללקוחות קיימים אשר צפויים להמשיך לעבוד עם הבעלים הקודמים, אובדן מכירות בגין סודות מסחריים שהיו אמורים להיות אצל העסק הרוכש אבל נשארו בידי הבעלים הקודמים במטרה לספק מוצר / שירות דומה, פגיעה בשולי הרווחיות עקב הורדת מחירים במטרה להתחרות עם הבעלים הקודמים ועוד.

ב.    קביעת השווי התוחלתי של ההפסדים בהתאם להערכת הסתברות שמוכר העסק בכל זאת יתחרה בעסק הנרכש. לשם קביעת ההסתברות (הסובייקטיבית) יש להתחשב, בין השאר, בגילו של הבעלים הקודמים, במצב התעסוקה שלו, בעושרו האישי, חסמי כניסה משמעותיים בענף הרלוונטי,חוזקו של ההסכם המשפטי וכו'.

ג.     אמידת הערך הנוכחי של תזרימי ההפסדים השנתיים הצפויים שנמנעו במהלך תקופת הסכם אי התחרות. בשלב זה יש לקבוע את שיעור ההיוון המתאים. על פי רוב יהא זה שיעור ההיוון של פעילות העסק. 

מוזמנים לקרוא בהמשך למאמר זה גם על בניית תוכנית עסקית וכן על ייעוץ כלכלי.