ייעוץ פיננסי

 תמחיר והמחרה

במסגרת הייעוץ הפיננסי שמשרדנו מעניק אנו מבצעים גם ניתוח עלויות פנימיותבחברות (תמחיר) וקביעת מדיניות המחרה אופטימאלית במטרה לסייע לעסקים וחברות בקבלת החלטות של עלות-תועלת ולתמוך, במידת הצורך, גם בקבלת החלטות אסטרטגיות.

 

ייעוץ כלכלי לצורך דיווח כספי

 

הקצאת עלות רכישה (PPA -Purchase Price Allocation)

במקרה בו חברה רוכשת פעילות, בין אםבאמצעות רכישת פעילות או בין אם רכישת חברה, עליה לבצע תהליך של "הקצאת עלות רכישה" הקרוי PPA (Purchase Price allocation), פיצול התמורה ששולמה בין כל הנכסים וההתחייבויות שנרכשו. קרי,הקצאת ההפרש שבין עלות הרכישה לבין ההון העצמי הנרכש.

בהתאם לכללי התקינה החשבונאית ישלהקצות את ההפרש האמור לעיל להפרשים שבין הנכסים וההתחייבויות המופיעים בדוחות הכספיים של הפעילות הנרכשת אבל אינם רשומים בשווים ההוגן נכון למועד הרכישה, ולנכסים בלתי מוחשיים שנרכשו אולם אינם רשומים בדוחות הכספיים של הפעילות הנרכשת בשל כללים חשבונאיים כאלה או אחרים; היתרה מיוחסת למוניטין.

בחינת ירידת ערך מוניטין וקניין רוחני אחר

על פי תקני החשבונאות, יש לוודא כי הנכסים הרשומים במאזני החברה לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר ההשבה שלהם. סכום בר השבה הינו מחיר המכירה או שווי השימוש בנכס (נגזר מהערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס); הגבוה מביניהם.
במקרה בו סכום בר ההשבה נמוך מהשווי הפנקסני, יש להכיר בירידת ערך המוניטין ולאחר מכן להכיר בירידת ערך הנכסים המיוחסים האחרים.

הבחינה נעשית אחת לשנה או בקרות אירוע מיוחד בחיי החברה המחייב להפחית את שוויה.


 הערכת שווי חברות פורטפוליו

בהתאם לתקינה החשבונאית הבינלאומית והאמריקאית יש להציג השקעות בחברות החזקה בכל תאריך דיווח כספי. 

 

  הערכת שווי מכשירים פיננסיים

צוות המשרד מספק מענה מקיף למגוון מכשירים פיננסיים, תוך שימוש במערכות מידע מתקדמות ובמודלים משוכללים, ומתן ביטוי הולם למכלול התנאים השונים הגלומים במכשירים אלו בהיבטים כלכליים-מימוניים, חשבונאיים ורגולטוריים.

אנו מציעים, בין היתר, את השירותים הבאים:

  • הערכת שווי עסקאות החלפה-SWAP ;
  • הערכת שווי אופציות פיננסיות
  • פיצול חבילת ני"ע, לרבות אג"ח להמרה;
  • הערכת שווי נגזרים משובצים;
  • הערכת שווי מכשירי חוב;
  • הערכת שווי סוגי מניות בחברה פרטית;
  • חוזי אקדמה.

הערכת שווי כתבי אופציות לעובדים ותגמולים מבוססי הון אחרים

חברה אשר מעניקה לעובדיה ו/או לנותני שירותים תגמולים מבוססי הון, נדרשת להעריך את שווי התגמול ולתת לו ביטוי בדוחות הכספיים.

 

​​ניתוח רגישות - IFRS7 וגלאי

בהתאם לתקנות רשות ניירות ערך (בעקבות ועדת גלאי 2) חברות מדווחות נדרשות לבצע ניתוחי רגישות של שווי הוגן של מכשירים (נכסים והתחייבויות) פיננסיים ביחס לסיכוני השוק הקיימים ולהשפעתם האפשרית על השווי ההוגן ועל הדוחות הכספיים, ולהציגם בדו"ח הדירקטוריון.

​​בחינת סבירות שכר נושאי משרה

במסגרת תיקון 20 לחוק החברות, ובמטרה להביא לתהליך קבלת החלטות מושכל ושקוף בנושא השכר בחברות ציבוריות בישראל, נוהגות חברות לבחון את סבירות השכר המוצע ביחס למקובל בשוק. 

ייעוץ כלכלי לבתי משפט

חוות דעת מומחה

מתן ליווי כלכלי-עסקי בקשר עם הליכים משפטיים ורגולטורים, הכנת חוות דעת כלכליות ומימוניות לבתי משפט, בתי דין רבניים, בוררויות, תביעות ייצוגיות וכיוצ"ב, לרבות מתן עדות מומחה בבית המשפט.

​​בחינת יכולת פירעון התחייבויות לעניין חלוקתדיבידנד (סעיף 303)

חוק החברות מתיר לחברה לבצע חלוקת דיבידנד בכפוף לעמידה בשני מבחנים מצטברים: מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון.

סעיף 303 לחוק החברות מתיר לחברה, באישור בית המשפט, לבצע חלוקת דיבידנד גם כאשר החברה אינה עומדת במבחן הרווח, ובלבד שבית המשפט שוכנע כי לא קיים חשש סביר שהרכישה תמנע מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה בהגיע מועד קיומן. לשם כך, על החברה להמציא חוות דעת כלכלית המפרטת את התחייבויות וחובות החברה, איתנותה הפיננסית, פירוטנושיה, סכומי החוב ומהותו, פירוט שעבודים על סוגיהם,  התייחסות מפורשת ליכולת הפירעון שלה בהתחשב בתזרים הנזילות הנוכחי והצפוי של החברה, החלוקה המבוקשת והשפעתה על יכולתה לפרוע חובותיה ולקיים התחייבויותיה וחובותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומם. 

ייעוץ כלכלי לצורכי מס

 

שינוי מבני

במסגרת שינויים מבניים נדרשות הערכות שווי של חברות או פעילויותלצורך דיווח לרשויות המס, למשל בעת מיזוג, פיצול או מעבר מעוסק מורשה לחברה וכיוצ"ב.

הערכת שווי מניה רגילה לצורכי תקנה A409

בהתאם להוראות תקנה A409 לפקודת המס האמריקאית, נדרשת כל חברה שמעסיקה עובדים הנישומים לפיחוקי המס בארה"ב ומנפיקה להם אופציות, מניות וצורות אחרות של תגמול נדחה, לאמודאת השווי ההוגן של נכס הבסיס; כמו גם, לקבוע את מחיר מימוש האופציה, שחייב להיותשווה לשווי שוק הוגן, (FMV) או מעליו.

 

ייעוץ כלכלי לצורכי מיזוגים ורכישות

 

בדיקת כדאיות השקעה והערכת שווי

במסגרת תהליך קבלת החלטות בדבר השקעות הוניות כגון: פס יצור, מכונות,מיזם, חברה ועוד, נהוג לבצע בדיקת כדאיות או הערכת שווי.

לאור – ייעוץ והשקעות בע"מ מספקת מעטפת רחבה למגוון סוגיות כלכליות הדורשות מומחיות בתחומי הכלכלה,המימון, החשבונאות והבנקאות. ייחוד המשרד טמון בניסיון העשיר והעומק האקדמי של צוות המשרד.