יישום מדיניות ועקרונות תגמול נושאי משרה בהתאם לתיקון 20 לחוק החברות

 

שכר בכירים ומבנהו הינם כלים מרכזיים העומדים בידי חברה על מנת למשוך אליה מנהלים איכותיים, לשמר אותם לאורך זמן ולתמרץ אותם לבצע את תפקידם באופן שישרת את טובת החברה.

בסוף שנת 2012 נכנס לתוקפו תיקון 20 לחוק החברות המטפל בנושא תגמול מנהלים בחברות מדווחות (חברות אשר מניותיהן נסחרות בבורסה ו/או הנפיקו אג"ח לציבור). תיקון זה מבוסס על המלצות ועדת נאמן ומטרתו להביא לכך שתהליך קבלת החלטות התגמול בחברות יהיה מושכל ושקוף ויוביל לחיזוק הקשר בין מבנה התגמול של נושאי המשרה לבין ביצועי החברה המנוהלת על ידי אותם נושאי משרה. התיקון דרש קביעת מדיניות תגמול ארוכת טווח הקושרת בין שכר הבכירים לביצועי החברה וקבע מנגנונים שונים לאישור תנאי השכר לנושאי המשרה.

תוכניות תגמול

תכניות תגמול לנושאי משרה בכירים ולעובדים הינם כלי איכותי לשיפור ביצועי החברה אך ורק במידה והעובד מצליח לקשור בין ביצועיו לבין התגמול והחברה מצידה מצליחה לקשר בין היעדים המוצבים לעובד ליעדיה. תכנית מצוינת יכולה להפוך חברה בינונית ומדשדשת שמנהליה ועובדיה מבצעים את עבודתם לצורך קבלת שכר חודשי, ותו לא, לכזה שבו היעדים עומדים באופן תדיר לנגד עיניהם והשיפור הינו חלק בלתי נפרד מהתרבות הארגונית של החברה.

לאור ייעוץ והשקעות מסייעת לחברות ציבוריות ופרטיות ממגוון תחומי המשק לבחור את השילוב הנכון בין רכיבי התגמול השונים- שכר בסיס, תגמול מבוסס ביצועים לטווח הקצר כגון בונוסים, ותגמול לטווח הארוך כגון אופציות, באופן שיאפשר לארגון למשוך, לשמר ולהניע את אנשי המפתח בארגון, תוך הלימה מרבית עם האסטרטגיה העסקית של הארגון מתן מענה מלא לכלל ההיבטים הנלווים והטמעת הפרקטיקות המובילות בארץ ובעולם.

 

תגמול לנושאי משרה בכירים כמנוע צמיחה

תגמול לנושאי משרה בכירים שמתוכנן ומבוצע כהלכה הינו כלי רב עצמה לתמריץ מנהלים ולשיפור ביצועי החברה, תוך שמירה על איזון בין האינטרסים של כלל בעלי העניין. לאור ייעוץ והשקעות מציעה מגוון שירותים לדרגי ההנהלה והדירקטוריון, המהווים בסיס לקבלת החלטות בנוגע לגובה והתמהיל שלתגמול לנושאי משרה בכירים, כמו גם לנאותות תהליך אישורו, בכדי להבטיח יישום יעיל שאכן יוביל לצמיחה. צוות המחלקה מספק ללקוחות ליווי מקצועי מלא לכלל ההיבטים הפיננסיים, התפעוליים והאסטרטגיים הנלווים, כולל משא ומתן מול המשקיעים וליווי ביישום דרישות החוק.

משרדנו מתמחה בבניית מדדים ומדיניות תגמול

לאור ייעוץ והשקעות פועלת מזה שנים רבות בתחום ומורכבת מצוות יועצים בכיר ומנוסה, שליווה עשרות חברות ציבוריות ופרטיות באישורי מדיניות תגמול בכירים, בניית מודלי תגמול, סקרי שכר השוואתיים ועוד.הצוות בעל ידע וניסיון רב בייעוץ ניהולי לתמרוץ ביצועים עודפים בקרב מנהלים ועובדים, על ידי קביעת מדדים ו- KPI, ומומחה במידול,בניית מדדים וניתוחי רגישות, הנשענים על יכולות פיננסיות, חשבונאיות וכלכליות גבוהות. תודות לסקרים וניתוחים רבים שמתבצעים על ידי המחלקה, הצוות נשען בעבדותו על מאגר ידע נרחב של גובה והרכב חבילות תגמול בענפים שונים.

 

השירותים שאנו מציעים:

  • גיבוש מדיניות תגמול – סיוע בגיבוש מדיניות תגמול מקיפה (ראייה ארוכת טווח, יחס בין מרכיבי חבילת התגמול, קריטריונים מדידים, תקרות לרכיבי התגמול וכד') וכן על בסיס אמות מידה נוספות בהתאם למאפייני החברה ומטרותיה, תוך בחינת "רצוי מול מצוי" וביצוע תרחישים עתידיים שונים.
  • בניית / התאמת תוכניות התגמול –סיוע בבנייה או התאמה ועדכון של תוכנית הבונוס ותוכנית התגמול ההוני, תוך חלוקה למרכיב קבוע ומשתנה וקביעת יחס ביניהם ובהתאם להוראות החוק והמדיניות שתגובש:
  • בניית תוכנית בונוס כולל הגדרת התקציב, הקשרבין ביצועים לתגמול, שילוב מדדים כמותיים ואיכותיים, הגדרת נוסחת התשלום, קביעת חסמים ותקרות, התייחסות לטווח ארוך וכד'.
  • בניית תוכנית תגמול הוני כולל בחירת המכשיר המתאים (אופציות, מניות, RSU, מניות חסומות וכד'), התייחסות לסוגיית ההוצאה החשבונאית והדילול, קשר לביצועים, מטריצת הענקה, תקרות וכד'.
  • ליווי צמוד – ליווי החברה במשא ומתן בתהליך אישור המדיניות בוועדת התגמול, דירקטוריון ואסיפה כללית מול משקיעים מוסדיים ופרטיים ואנטרופי
  • השוואות פנימיות וניתוח יחסים רלוונטיים
  • פורמט לאישור התגמול לנושאי משרה – גיבוש נוהל לאישור תנאי העסקה ותגמול של נושאי משרה בכיריםבחברה.
  • הכנת סקר שכר השוואתי - הכנת סקר שכר השוואתי (Benchmark) לבחינת סבירות תנאי התגמול של נושאי משרה בכירים בחברה, הכולל ניתוח סטטיסטי של תנאיהתגמול המקובלים לנושאי משרה בכירים בחברות בעלות מאפייני פעילות דומים.
  • בחינת סבירות מנגנוני שכר והסכמים קיימים – מתן חוות דעת על סבירות הענקות הוניות לצד בחינת מנגנוני שכר,תגמול והטבות קיימים והצעות לחיסכון תוך שמירה על תנאי העובדים ושביעות רצונם.