שנה לא קלה עברה על המשביר לצרכן. קבוצת הקמעונות והתיירות שבשליטת רמי שביט נאלצה להמשיך ולהתמודד עם הקשיים בחברה הבת אופיס דיפו ישראל שנכנסה להליך של כינוס נכסים, ועם חששותיהם הכבדים של מחזיקי האג"ח לגורל חובם. האתגרים התפעוליים והפיננסים הותירו את חותמם בדו"חות השנתיים שפירסמה הקבוצה במהלך החג.

את 2012 הצליחה אמנם המשביר לסיים ברווח תפעולי נאה של 45.5 מיליון שקל, בדומה לשנה שלפני. ואולם הוצאה חד פעמית של 50 מיליון שקל על רקע הפסקת פעילותה של אופיס דיפו, הביאה את הקבוצה לרשום הפסד נקי של 36 מיליון שקל, המיוחס לבעלי המניות, בהמשך להפסד של 27 מיליון שקל ב-2011.

רמי שביט | צילום: עופר וקנין

הדו"חות הכספיים חושפים את מצבה הפיננסי המורכב של החברה הבת (68.3%) ניו פארם. ב-2012 הרוויחה ניו פארם רק 1.6 מיליון שקל, כשנכון לסוף 2012 לרשת הקוסמטיקה גירעון של 78.3 מיליון שקל בהון החוזר. הרשת, המונה 68 סניפים ו-37 נקודות מכירה ברשת המשביר, תנוהל החל משבוע הבא על ידי שביט עצמו במקומו של יפתח סרי שיסיים את תפקידו.

המשביר מדגישה כי במהלך השנה הקרובה תידרש ניו פארם להתמודד "עם צרכים תזרימיים שידרשו מקורות נוספים", וזאת בהתחשב במסגרות האשראי שלה, תחזית תזרימי המזומנים והעונתיות בפעילות. נכון לסוף 2012 בקופתה של המשביר רק 2.7 מיליון שקל (סולו), כך שיכולת התמיכה מתבססת על הקדמת תשלומים מידי חברות בקבוצה - בעיקר רשת בתי הכל-בו. שביט הדגיש שהמשביר "התחייבה לעמוד מאחורי ניו פארם".

מהדו"חות עולה כי בדצמבר 2012 לא עמדה ניו פארם בחלק מאמות המידה הפיננסיות מול בנק ראשון, וכתוצאה מכך סיווגה יתרת הלוואה של 3.3 מיליון שקל לזמן ארוך כאשראי זמן קצר. המשביר מציינת כי היא נמצאת במגעים מול הבנק "בניסיון לגבש הסדר מוסכם לקבלת ויתור או התאמה של אמות המידה הפיננסיות". אי העמידה בהתניות עשויה לגרור העמדה לפירעון מיידי של החוב.

בנוסף מציינת המשביר כי ניו פארם לא עמדה בסוף השנה בהתניות פיננסיות מול תאגיד בנקאי שני, ונאלצה להגיע עמו להתניות מעודכנות. בהלוואה בנקאית שלישית עמדה ניו פארם בהתניות. במשביר ייחסו חלק מאי העמידה בהתניות הפיננסיות לעובדה שהשותפה קמן נקלעה לקשיים ונכנסה להליך פירוק. עד כה העמידה המשביר ערבויות בהיקף של 33 מיליון שקל לטובת ניו פארם.

מלבד האתגר הפיננסי, סעיף מעניין בדו"חות מיוחס לשוויה של ניו פארם בספרים. הערכת שווי שבוצעה על ידי חברת לאור ייעוץ והשקעות ל-2012 קובעת כי שווי הפעילות של ניו פארם עומד 261 מיליון שקל. בנוסף לכך, הערכת השווי קבעה כי לרשת הקוסמטיקה נכסים לא מוחשיים בסך של כ-159 מיליון שקל, כ-120 מיליון שקל מתוכם הם "מוניטין".

אל הנכסים הלא מוחשיים של ניו פארם צורפה השנה גם פרמיית שליטה, סעיף שלא הופיע בהערכת השווי מהשנה הקודמת. בחברה הסבירו כי הוספת פרמיית השליטה נובעת מהעובדה שהשותפה קמן שנמצאת בהליכי כינוס נכסים, העמידה את מניותיה (31%) למכירה, מה שחייב את להוסיף את הפרמיה. בסך הכול היקף הנכסים הלא מוחשיים של ניו פארם לא השתנה בין 2011 ל-2012, וכתוצאה מכך לא ביצעה המשביר הפחתה בדו"חות.

תזרים צפוי

קבוצת המשביר חייבת לבעלי האג"ח שלה 167 מיליון שקל, כולל התחייבויותיה של החברה הבת מועדון 365 בסך של כ-60 מיליון שקל. בשנה האחרונה עלו התשואות על איגרות החוב של הקבוצה עד ל-40%, רמה המעידה על חששותיהם של מחזיקי האג"ח בנוגע ליכולת פירעון החוב.

ולמרות הדברים, במשביר צופים כי הרבעון הראשון של 2013 יעמוד בסימן התאוששות, בעיקר בשל מהלך המרכזי שביצעה הקבוצה באחרונה - מכירת החברה הנכדה סיבוב תמורת כ-85 מיליון שקל. המהלך צפוי להניב לחברה הבת רווח של 57 מיליון שקל, שיוכר ברבעון הראשון של 2013, כשחלק מההכנסות יועלו גם למשביר כדיווידנד.

"אנחנו שקטים לגמרי בעיקר בגלל עסקת סיבוס", אמר שביט לאחר הדו"חות. "אנחנו יודעים שיש כרגע את הכסף לשלם לבעלי האג"ח. הכסף יושב בקופה. אנחנו חברת אחזקות, וביחד עם הדיווידנד שיתקבל מחברת בתי הכל-בו, נוכל לעמוד בכל התשלומים לבעלי האג"ח בשנים הבאות".

בדו"ח התזרים המזומנים החזוי, הקבוצה צופה כי תוכל לעמוד בהתחייבויותיה בשנתיים הבאות - בעיקר באמצעות הדיווידנדים מהחברות הבנות. הקבוצה צופה שב-2013 תקבל כ-29 מיליון שקל כדיווידנדים, מחציתו מבתי הכלבו ומחציתו ממועדון 365. סך האמצעים הנזילים צפוי לעמוד על 41.5 מיליון שקל השנה, לעומת הוצאות של 35.2 מיליון שקל ב-2013, כלומר החברה תסיים את השנה בעודף.