משבר נגיף הקורונה הביא להתכווצות חסרת תקדים בהיקף הפעילות הכלכלית, לעלייה בתנודתיות המחירים בשווקים השונים, ועימם גם ללחץ עלמוכרים שנאלצים לעתים למכור נכסים בשלמצוקת מזומנים. כתוצאה מכך, מתעוררים אתגרים במדידת שווי הוגן של נכסים אוהתחייבויות.

בטרם נפרוס את הגישה המתאימה לטיפול באתגרים אלה בתקופת משבר הקורונה, יש להבין תחילה מהו "שווי הוגן".

 

שווי הוגן

שווי הוגן מוגדר בתקן חשבונאות כ- IFRS-13

"מחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או מחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה"

 

משמעות הדבר:

·      שווי הוגן מושג בעסקה שגרתית מרצון. קרי, אין יחסים מיוחדים (כגון בעלות או תלות) בין הצדדים,ואין מצוקה מיוחדת של אחד מהם. זאת ועוד, הנחת המוצא היא כי הצדדים בעלי מידע סביר.

·      שווי הוגן הואלמועד המדידה, כלומר לתאריך המאזן.

·      שווי הוגן הוא"מחיר יציאה" ((ExitPrice.מחיר יציאה משקף את התמורה שהיינו מקבלים עבור מכירת הנכס ולא כמה שזהעולה לרכוש מחדש נכס כמו שיש לנו. ולהיפך, כמה היה עלינו לשלם לצד ג' על מנת שיישאב התחייבות שלנו. כלומר, מחיר יציאה הינו המחיר שמשקף כמה היינו מקבלים עבור הוצאתהפריטים הללו מידינו. לעומת זאת, מחיר כניסה משקף כמה כסף עולה לנו לרכוש את הנכס או ליצור את ההתחייבות לראשונה בספרים. על פי רוב, לא אמור להיות פער בין שני המחירים הללו. כלומר, בכמה רכשנו לעומת בכמה היינו מוכרים; ובוודאי לא בנקודת הרכישה. אולם, ישנם מצבים בהם יכולים להיות פערים שיביאו כבר בנקודת הרכישה לשווי הוגן ששונה ממחיר הרכישה. כך למשל, כאשר מתבצעת עסקה בתנאי לחץ, מול צד קשור, בשוקלא עיקרי (למשל, קונה בשוק לא עיקרי אל מול מוכר בשוק עיקרי), חלק מעסקה גדולה יותר כגון צירוף עסקים ועוד. נוסיף ונאמר, כי שווי הוגן לוקח בחשבון עלויות הובלהלשוק העיקרי אך הוא אינו לוקח בחשבון עלויות מכירה כגון עמלת מכירה, עמלת סוכן מכירות, מס מכירה והובלה ללקוח.

·      שווי ההוגן מושג ב"שוק" הרלוונטי. רוצה לומר, שווי הוגן נקבע באותו שוק ולא על ידי החברה.שווי הוגן הינו לכאורה משהו אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. אין זה משנה מההחברה מתכננת לבצע עם הנכס, אלא מה שחשוב הוא מה משתתף בשוק היה עושה עם הנכס.

·      ה"שוק" הרלוונטי הינו השוק העיקרי (בעל נפח הפעילות הגדול ביותר) למכירת הנכס (או העברתההתחייבות). במידה ואין שוק עיקרי או לחילופין שקיים יותר משוק עיקרי אחד, נדרשלבחון מהו השוק הכדאי ביותר למכירת הנכס, כלומר השוק שבו נמקסם את המחיר נטו המתקבל. על פי רוב זהו השוק בו החברה קונה ומוכרת את המוצר. השווי ההוגן הוא אפוא השווי שהיה מושג באותו שוק עיקרי/כדאי.

 

מדידת שווי הוגן בתקופת משבר הקורונה

כאמור, בתקופת משבר הקורונה עוברים השווקים זעזוע המלווה במיעוט עסקאות ובירידה משמעותית בפעילות השוטפת.

במידה וקיים שוק פעיל, הרי שלא ניתן לקבוע כי מחירהשוק אינו משקף נאמנה את השווי ההוגן, וניתן להתבסס עליו לצורך מדידת השווי ההוגן.למשל, במקרה של מניות ומכשירי חוב הנסחרים בשוק פעיל או אם טכניקת הערכה למשל מבוססתעל תשומות הנגזרות משווקים לא יציבים.

היה ולא (קרי, אין מחיר מצוטט בשוק פעיל) אזי סביר להניח שתנאי השוק הנוכחיים אינם מיטיבים עם המוכרים והם מחייבים בחינה דקדקנית שלהנתונים. במקרים אלו על החברה למדוד את השווי ההוגן באמצעות טכניקת הערכה מתאימה ולאפחות חשוב, שקיימים עבורה מספיק נתונים שניתנים להשגה. רוצה לומר, יש לעשות שימוש מירבי בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ולמעט בשימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

זאת ועוד, יש לבחון את תנאי השוק הספציפי. ורק כאשרפגיעה בשווי ההוגן משקפת את כלל פעילות השוק, יש להתחשב בה בקביעת השווי ההוגן. עם זאת, לא ניתן לכלול בקביעת השווי ההוגן את ציפיות החברה להתאוששות עתידית של השוק.

בנוסף, היות ומדידת שווי הוגן נשענת על מכירה רגילה לא לוקחים בחשבון עסקאות שבוצעו בתנאי לחץ. קרי, במקרים בהם צד אחד הצליח לכפות עלהצד השני לבצע את העסקה במחיר שנמוך ממחיר השוק, תוך ניצול מצוקתו התזרימית.

בשולי הדברים נוסיף ונאמר כי בתנאי שוק אלה סיכון האשראי המשמש למדידת שווי הוגן עשוי לעלות. עם זאת, נקיטת הצעדים שננקטו על ידיממשלות כדי להניע בחזרה את הכלכלה עשויה להפחית את הריביות חסרות הסיכון.